شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران منصوب شد.


500x500
تاریخ: 1401/08/02

آئین تکریم مدیرعامل اسبق و معارفه مدیرعامل جدید شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با حضور معاون راهبری شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اعضاء هئیت مدیره و معاونین و مدیران شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برگزار شد. عبدالرسول پیشاهنگ ضمن انتخاب مسعود مرادی به عنوان مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، از خدمات علی فرهور مدیرعامل پیشین این شرکت تقدیر به عمل آورد. مسعود مرادی سابقه مدیرعاملی شرکت تولید نیروی برق مفتح همدان، شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی و شرکت قطعات توربین شهریار را در رزومه کاری خود دارد.